image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Tân Trụ năm 2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Tân Trụ năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1069/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và doanh nghiệp tiếp cận với các khái niệm mới về chuyển đổi số, hình thành nhận thức, thay đổi thói quen ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của đời sống.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số     4081/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi quản lý.

- Trên cơ sở xác định cụ thể các nhiệm vụ, công việc, các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết tâm, tích cực triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động tìm hiểu, trang bị đầy đủ kiến thức về chuyển đổi số và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, cách làm hay giúp thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị đang công tác.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2021 trong Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Kết quả triển khai thực hiện là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, thực hiện xây dựng chính quyền số của huyện.

- Phối hợp các cơ quan liên quan và doanh nghiệp triển khai các nội dung về giới thiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện các mô hình doanh nghiệp công nghệ số hoạt động hiệu quả; tăng cường tuyên truyền lợi ích từ việc áp dụng công nghệ số và quản lý, vận hành hoạt động của doanh nghiệp, qua đó, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp mình, đóng góp vào phát triển kinh tế số của huyện.

- Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận với các lợi ích và sự cần thiết của chuyển đổi số trong quá trình phát triển của huyện cùng đồng hành với huyện trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.

- Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các nội dung chuyển đổi số đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Triển khai giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số của huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số chuyển đổi số của huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số của huyện và cung cấp số liệu phục vụ báo cáo khi Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đánh giá chỉ số chuyển đổi số hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại Phụ lục I; phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 25/11/2021 và đột xuất khi có yêu cầu (qua Phòng Văn hóa và Thông tin).

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/12/2021 và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối, bổ sung kinh phí kịp thời cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Phụ lục I

DANH SÁCH NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG TÂM NĂM 2021


 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /5/2021 của UBND huyện Tân Trụ)

TTNhiệm vụ Thời gianChủ trìPhối hợpGhi chú
IPhát triển nền tảng cho chuyển đổi số    
1Chuyển đổi nhận thức    
1.1Tham gia các hội nghị, hội thảo nhằm giới thiệu kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ huyện đến xã.Quý II/2021  Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện huyện phối hợp tham mưu thành phần tham dự.
1.2Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử huyện và Đài truyền thanh huyện, cơ sở. Quý II/2021Ban biên tập Webiste huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnCác cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
2Kiến tạo thể chế    
2.1Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện số hóa dữ liệuTháng 5/2021Phòng Nội vụ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
2.2Triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số áp dụng của cho huyệnQuý III/2021Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnPhòng Nội vụ, Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấnTriển khai bộ chỉ số của tỉnh cho huyện.
3Phát triển dữ liệu    
 Tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành, tạo lập hồ sơ điện tử, hồ sơ thủ tục hành chính; chuẩn hóa quy trình đối với các dữ liệu đã được số hóa2021Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn  
4Đảm bảo an toàn, an ninh mạng    
 Tham gia các lớp đào tạo, tập về an toàn, an ninh thông tin do tỉnh tổ chức2021Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnCác cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấnPhòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp tham mưu thành phần tham dự
5Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực    
 Tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước2021Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnCác cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấnTổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho lãnh đạo phòng ban và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
IIPhát triển Chính quyền số    
 Hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số2021Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Các cơ quan, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát hoàn thiện CSDL chuyên ngành đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa đầy đủ dữ liệu giấy vào các CSDL để quản lý dưới dạng dữ liệu số
IIIPhát triển xã hội số    
1Cáp quang internet được phủ 100% đến cấp xã; đảm bảo cơ bản các hộ gia đình có kết nối internet2021Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  
2Tham gia vào chương trình quốc gia, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình phổ cập điện thoại di động thông minh giá rẻ2021Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnCác cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấnPhối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả chương trình trên địa bàn huyện
3Triển khai các giải pháp thúc đẩy giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện2021Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ngân hàng nhà nướcPhòng Văn hóa và Thông tin huyệnTham mưu yêu cầu các cơ quan trên địa bàn thực hiện theo văn bản chỉ đạo của tỉnh đảm bảo tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt
VChuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên    
2Chuyển đổi số trong Giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấnBan hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số theo mục tiêu của tỉnh và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ chủ quản.
3Chuyển đối số trong Giao thông vận tảiPhòng Kinh tế và Hạ tầng Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
4Chuyển đổi số trong Nông nghiệpPhòng Nông nghiệp và PTNT Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
5Chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườngPhòng Tài nguyên và Môi trường Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
6Chuyển đổi số trong Văn hóa, Thể thao và Du lịchPhòng Văn hóa và Thông tin Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
7Chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàngPhòng Tài chính - Kế hoạch, Ngân hàng nhà nước  Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
8Chuyển đổi số trong logisticsPhòng Kinh tế  và Hạ tầng Các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
9Chuyển đổi số trong năng lượngPhòng Kinh tế  và Hạ tầng Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

1451_KH-UBND_13-05-2021_KH chuyển đổi số năm 2021.signed (1).pdf


Ban biên tập
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh