image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

* Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân

- Thông tin chung:

Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Trân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 867 494, Fax 02723 867 064

E-mail: vphdndtantru@longan.gov.vn

- Ông Tạ Thành Bản, Chánh văn phòng

Điện thoại: 0918058806, Cơ quan: 022723 867 494

E-mail: bantt@longan.gov.vn

- Ông Võ Văn Bên, Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại:  0944239658

E-mail: benvv@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Văn Du, Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 0938251774. Cơ quan: 

E-mail: dunv@longan.gov.vn

- Ông Huỳnh Lê Trung Việc, Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0847277879

E-mail: viechlt@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng:

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND và UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện, các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận TN và TKQ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp công dân và hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân; tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng QLNN về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; SKSS; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; ANTP; BHYT; DS-KHHGĐ; tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng QLNN về công tác dân tộc, công tác ngoại vụ. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND huyện:

a) Giúp HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng và năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND huyện, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại.

c) Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình, nội dung, chuẩn bị tài liệu và tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND và Ban của HĐND huyện.

d) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ Ban của HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; giúp Thường trực HĐND hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện.

e) Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát.

g) Phục vụ Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

h) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân gửi đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét giải quyết.

i) Phục vụ Thường trực HĐND huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, Pháp lệnh và dự thảo văn bản QPPL khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

k) Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND huyện thực hiện việc bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

l) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND huyện; giúp Ban của HĐND huyện thẩm tra các văn bản do UBND huyện trình giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

m) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện, Ban của HĐND huyện tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn.

n) Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng cấp và cấp trên.

o) Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực HĐND huyện; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện hoạt động theo quy định.

p) Tham mưu, giúp HĐND huyện lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của HĐND huyện. Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND huyện theo quy định.

2. Tham mưu, phục vụ hoạt động của UBND huyện:

a) Trình UBND huyện ban hành: Quy chế làm việc của UBND huyện; văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Trình Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

c) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện: tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan; kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản; xây dựng, trình UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

d) Phục vụ hoạt động của UBND huyện: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND huyện; thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo; theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện; tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: triệu tập, chủ trì các cuộc họp; chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và HĐND, UBND các xã, thị trấn; thực hiện nhiệm vụ trước HĐND huyện; cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở huyện, các xã, thị trấn.

e) Tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến); quản lý, sử dụng con dấu của UBND huyện; phát hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện: lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của UBND, Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

g) Thực hiện chế độ thông tin: tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; quản lý, vận hành mạng tin học của UBND huyện, Trang Thông tin điện tử huyện và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành với UBND tỉnh.

h) Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng QLNN về công tác dân tộc, công tác ngoại vụ.

i) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện; phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

k) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

l) Thực hiện chức năng QLNN về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Quản trị nội bộ:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện; tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến Văn phòng HĐND và UBND huyện; ban hành và quản lý văn bản của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định.

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện việc quản lý vị trí việc làm, biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định.

c) Quản lý và chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

* Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Thông tin chung:

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 02723867050

- E-mail: pvhtttantru@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng

Điện thoại: 0942 704 291, Cơ quan: 02723 867 050

E-mail: nthanhbinh@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phụ trách.

  Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin..

 

* Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Thông tin chung:

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện  Tân Trụ , tỉnh long An.

- Điện thoại: 02723 867 967, Fax: 02723 867 180

- E-mail: ptckhtantru@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Phương Bình, Trưởng phòng

Điện thoại: 0986 478 424, Cơ quan: 02723 867 967

E-mail: npbinh@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Phát Trung, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0976280448, Cơ quan: 02723 867 180

E-mail: trungnp@longan.gov.vn

- Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0776798920, Cơ quan: 02723 867 180

Email: honglan@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh HTX tỉnh.

  Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Thông tin chung:

Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3867206

E-mail: pkthttantru@longan.gov.vn

- Ông Trần Hồng Phong, Trưởng phòng

Điện thoại: 0913167445, Cơ quan: 02723 867 206

E-mail: phongth@longan.gov.vn

- Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó trưởng phòng.

Điện thoại: 036337445, Cơ quan: 02723 867 206

E-mail: thuytth@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0902800535, Cơ quan: 02723 867 206

E-mail: thainq@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Công thương, sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải, sở Khoa học công nghệ.

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng độ thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học công nghệ.

 

* Thanh tra huyện:

- Thông tin chung:

Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723 867 027

Thư điện tử: thanhtratantru@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Phú Cương, Chánh Thanh tra

ĐT: 0888986998, Cơ quan: 02723 867 027

Email: cuongnp@longan.gov.vn

- Bà Võ Thị Điệp, Phó Chánh thanh tra

ĐT: 0907 793 468, Cơ quan: 02723 867 027

E-mail: diepvt@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vu, quyền hạn:

  Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

  Thanh tra huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Thông tin chung:

Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723 868 909

E-mail: pgdtantru@longan.gov.vn ,

            pgdtantru.longan@moet.edu.vn

- Ông Võ Văn Thủ, Trưởng phòng

Điện thoại: 081 581 9711, Cơ quan: 02723 868 162

E-mail: thuvv@longan.gov.vn

            VoVanThu.pgdtantru@longan.edu.vn

- Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Trưởng phòng

Điện thoại:, Cơ quan: 02723 868 162

E-mail: nguyetpta@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,  chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

 * Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272 3866 060, Fax: 0272.3866060

E-mail: pnntantru@longan.gov.vn

- Ông Đặng Văn Tây Lo, Trưởng phòng

Điện thoại: 0918140223, Cơ quan: 02723 866 060

E-mail: lodvt@longan.gov.vn

- Ông Đỗ Huy Cường, Phó trưởng phòng.

Điện thoại: 0913 999 834, Cơ quan: 02723 866 060

E-mail: cuonghd@longan.gov.vn

- Ông Lê Văn Đức, Phó trưởng phòng:

Điện thoại: 0818788929, Cơ quan: 02723 866 060

Email: duclv@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Vị trí và chức năng

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm nông sản và thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực và phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND huyện:

1.1. Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các nội dung nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND huyện theo quy định; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định;

1.2. Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực, chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

5. Tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; hướng dẫn UBND cấp xã nơi có đê điều, tổ chức lực lượng quản lý đê, lực lượng tuần tra canh gác đê; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều theo phân công của UBND huyện.

6. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

7. Đầu mối tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản và thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

8. Tổ chức hoạt động thống kê, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

9. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp và thủy sản; vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

11. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

12.  Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho công chức xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

15. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

16. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

17. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống thiên tai, thiên tai; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của UBND huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài sản, các phương tiện làm việc, tài chính và ngân sách được giao; quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Thông tin chung

Địa chỉ: ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 867 370, Fax: 02723 681 170

Email: ptnmttantru@longan.gov.vn

- Ông: Đặng Minh TânTrưởng phòng

Điện thoại: 0826 198 199, Cơ quan: 02723 867 370

E- mail: tandm@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0907554541, Cơ quan: 02723 867 370

E- mail: ducnv@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức , biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

 

 * Phòng Tư pháp

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723.867.584

E- mail: tptantru@longan.gov.vn

- Ông Võ Văn Ghì, Trưởng phòng

Điện thoại: 0918476762, Cơ quan: 02723 867 584

E-mail: ghivv@longan.gov.vn

- Ông Hồ Văn Vũ, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0832 800 540, Cơ quan: 02723 867 584

E-mail: vuhv@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

  Phòng Tư pháp tham mưu giúp Ủ y ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, trợ lý pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Thông tin chung

- Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723 867 155, Fax: 02723 681 078

Email: pldtbxhtantru@longan.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Mười, Trưởng phòng

Điện thoại: 0977505459, Cơ quan: 02723 867 155

Email: ntmuoi@longan.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vệ, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 036 513 5329, Cơ quan: 02723 867 155

E- mail: ventn@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0913867155, Cơ quan: 02723 867 155

E- mail: ntdat.tantru@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

* Phòng Nội vụ

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723.681178 – 02723.681179

Email: pnvtantru@longan.gov.vn

- Ông Lê Hồng Hưng, Trưởng phòng

Điện thoại:  , Cơ quan: 02723 867 179

E-mail: lehonghung@longan.gov.vn

- Ông Trần Thanh Vân, Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0919124273, Cơ quan: 02723 681 179

E-mail: vantt@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

  Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lâp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

 

* Phòng Y tế

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 

Email: pyttantru@longan.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng phòng

Điện thoại: 0916494647.

E-mail: dungnt@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh